Aurora, Nadya, Neea, Thomas ja Vanessa sekä seitsemän muuta voimalaa pyörittävät puhdasta sähköä Satakuntaan

TuuliWatin tuulipuiston avajaiset tänään Porin Peittoossa

Suomalaisen TuuliWatti Oy:n tuulipuisto Porin Peittoossa tuottaa puhdasta tuulisähköä vuosittain 175 miljoonaa kilowattituntia, joka vastaa n. 80.000 kerrostaloasunnon sähkön kulutusta. Osana tuulipuistohanketta yritys on osallistunut merkittävällä panoksella Peittoon teollisuusalueen sähköverkon uudistamiseen yhteistyössä Porin Energia Sähköverkot kanssa. Nyt avajaisiaan viettävä Peittoon tuulipuisto koostuu 12:sta 4,5 megawatin tuulivoimalasta. Voimalat ovat saaneet TuuliWatille perinteeksi muodostuneen tavan mukaan nimikkokummit lähialueen pienokaisista: Aino-Marja, Aurora, Eeli, Isla, Jasu, Kasper, Lilianna, Melinda, Nadya, Neea, Thomas ja Vanessa.

Suomi on köyhä fossiilisten energiavarantojen suhteen ja maahamme ostetaan joka tunti miljoonalla eurolla energiaa. Sen sijaan uusiutuvan energian suhteen Suomi on äärimmäisen rikas – meillä on valtava hyödyntämistään odottava potentiaali tuulessa, auringossa ja metsässä. Jos päättäjät lähtevät edistämään Suomen uusiutuvan energian varantojen hyödyntämistä, tulevat ne työllistämään merkittävän määrän suomalaisia sekä nostavat samalla huomattavasti energiaomavaraisuuttamme ja energiahuoltovarmuuttamme. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin, josta tuulivoiman tavoite on 6 TWh. Tämä tavoite on mahdollista toteuttaa, mutta se edellyttää jo alkaneen työn pitkäjänteistä ja johdonmukaista jatkamista.

"Tuulivoiman syöttötariffi on hyvä esimerkki uuden kotimaisen uusiutuvan energian toimialan käynnistämiseen tähdänneestä starttituesta, jolla saatiin nopeasti hankkeet käyntiin ja tullaan pääsemään ripeästi sillä tavoiteltuun alkuvaiheen tavoitekapasiteettiin. Mutta jos energiapolitiikka jatkossa tempoilee ja otetaan pitkiä aikalisiä, maahamme kehittynyt tuulivoimaosaaminen ajetaan nopeasti alas. Nyt tarvitaan nopeasti selvyys uudesta kaikkien uusiutuvien energiamuotojen tuesta, jonka taso sopeutetaan vallitsevaan taloustilanteeseen ja uusiutuvalle energialle asetettuihin tavoitteisiin. Näin edistetään kehitystä, jossa suomalainen uusiutuva puhdas energia voisi tulevaisuudessa haastaa fossiiliset polttoaineet taloudellisesti ilman mitään tukia", TuuliWatin toimitusjohtaja Jari Suominen linjaa.

Uudet ohjearvot tuulivoimarakentamisen perusta

Kunnat ja tuulivoimatoimijat saivat elokuun lopussa valtioneuvoston vahvistamat tutkimustietoon ja laajan asiantuntijajoukon kuulemiseen perustuvat meluohjearvot. Asetus selkeyttää tuulivoimarakentamisen suunnittelua ja lupamenettelyä ja päättää ristiriitaisen ajanjakson, jolloin viranomaiset, kuntalaiset ja hanketoimijat eivät ole olleet varmoja siitä, mitä ohjearvoja tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa tulisi käyttää. Mutta samaan aikaan kunnallispäättäjät ovat tehneet omia tuulivoiman rakentamiseen liittyviä päätöksiään paikallistasolla. Niissä ei ole noudatettu valtioneuvoston asettamia meluohjearvoja, vaan kilometrirajoja, jotka eivät perustu mihinkään puolueettomaan asiantuntija- tai tutkimustietoon.

"On tärkeää, että kunnat alkavat noudattaa lainsäädäntöä, sillä rakennuspaikat ja äänen leviämiseen vaikuttavat olosuhteet ovat erilaisia. Vastuulliset tuulivoimarakentajat haluavat pitää omat lupauksensa ja tehdä osuutensa uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi maassamme. Mutta myös jatkossa tuulivoiman pitkän jänteen suunnittelua pitää pystyä tekemään voimassa olevaan lainsäädäntöön luottaen", summaa Suominen.

Uutta tutkimustietoa Työterveyslaitokselta tuulivoimaloiden melun häiritsevyydestä

Tuulivoimaloihin liittyvien äänien häiritsevyydestä julkistettiin tänään uusi tutkimus. Työterveyslaitos tutki Iin Olhavan tuulivoima-alueen lähiasukkaiden kokemuksia tuulivoimaloiden melun häiritsevyydestä. Tutkimukseen osallistui 92 taloutta niistä 189 taloudesta, jotka sijaitsivat alle 2 km tuulivoimaloista. Vastaajista alle 2 % koki melun häiritsevän melko paljon tai erittäin paljon asuntonsa sisätiloissa, 5 % koki melun häiritsevän jonkin verran ja 93 % vastaajista ei kokenut melun häiritsevän lainkaan. Tulos asettaa uuteen valoon viime aikaisen julkisuuden perusteella helposti syntyvät uskomukset, joiden mukaan tuulivoimaloiden melu häiritsisi valtaosaa voimaloiden läheisyydessä asuvista ihmisistä.

"Iin Olhavassa on 11 voimalaa, joiden nimellisteho on 3,0-3,3 MW. Maailmalla on tehty vielä vähän tutkimuksia tuulivoima-alueilta, joissa voimaloiden koko on näinkin suuri. Häiritsevyys oli kaiken kaikkiaan alhaisella tasolla. Äänitaso selitti häiritsevyyttä heikosti. Paremmin häiritsevyyttä selittivät mm. yksilöllinen meluherkkyys, voimalan näkyminen pihamaalle/sisälle ja huolet tuulivoimamelun terveysvaikutuksista", kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri Hongisto.

Lisätietoja

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, 010 557 2371, jari.suominen@tuuliwatti.fi

www.tuuliwatti.fi

Työterveyslaitos, vanhempi tutkija Valtteri Hongisto, 040 5851 888, valtteri.hongisto@ttl.fi

Takaisin ylös